خطبه ها
نامه ها
كلمات قصار


گردآوري : سيّد رضي رحمه الله
     ترجمه عبدالمحمد آيتي