شناخت قرآن                       اثر استاد علامه طباطبايي (ره)
        عمل در ترازوي حق                اثر مصطفي جعفر طياري دهاقاني